Beschrijving: http://www.cbs-evenaar.nl/Organisatie/PublishingImages/medezeggenschap1.jpgDe medezeggenschapsraad (mr) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school; dus leerlingen, ouders en personeel. Onze mr bestaat uit 4 personeelsleden en 3 ouders.
 
De mr kan direct invloed uitoefenen op het beleid van ons schoolbestuur. Dat gebeurt via de gmr, waarin vertegenwoordigers zitten vanuit de medezeggenschapsraden van alle scholen van ons bestuur.
 
De mr heeft advies- of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp. Een aantal keer per jaar vergadert de mr samen met de directeur over zaken zoals de vakantieregeling, de formatie, de begroting, onderwijskundige zaken en diverse beleidsstukken.
 
Onze mr bestaat uit:
 
Teamgeleding:


  
Juf Annejet Blenkers        juf Madelein                  juf Merian                        Marieëlle Looyens
groep 6, voorzitter           groep 1-2 C                  groep 3B                         groep 1-2 D               

Oudergeleding:
   
Jeroen van Grunsven       Philip Reijnen                      Masha Essens
vader van Jan en Vanja    vader van Fien en Juul         moeder van Romy en Lindsey
uit groep 4                      uit groep 4 en 7                  uit groep 7 en 8